Statutul

 

APROBAT                                                                         ÎNREGISTRAT

La Conferinţa de Constituire a                                                la Ministerul Justiţiei

Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor                                       Republicii Moldova

Bancare şi de Asigurări din

Republica Moldova

 

27 iulie 1995                                                                    04 august 1995

nr.537

 

 

APROBAT                                                                       MODIFICĂRI

La Consiliul Federaţiei

Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor                                       Înregistrat la data

Bancare şi de Asigurări din

Republica Moldova

06 martie 2001                                                                30 martie 2001

 

 

MODIFICAT                                                                     MODIFICAT

La Congresul III al Federaţiei                                         La Congresul IV al Federaţiei

Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor                            Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor

Bancare şi de Asigurări din                                            Bancare şi de Asigurări din

Republica Moldova                                                         Republica Moldova

14 mai 2010                                                                      15 mai 2015

 

Înregistrat                                                              Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor

Statutul în redacţie nouă                                                Instituţiilor Bancare şi de Asigurări

la data ________                                                                     din Republica Moldova

cu Nr.________                                                                           Victor ONICI   ______________

 

 

 

STATUTUL

 

 

Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor

Bancare şi de Asigurări din Republica Moldova

(Federaţia „SIBA”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 2015

 

 

 

STATUTUL

Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor

Bancare şi de Asigurări din Republica Moldova (Federaţia „SIBA”)

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1

 

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări din Republica Moldova (în continuare – Federaţia “SIBA”) este o asociaţie republicană (necomercială) cu statut de persoană juridică, care întruneşte pe principii benevole, organizaţii de bază ale lucrătorilor din instituţiile bancare şi de asigurări, precum şi din unităţile ce practică activităţi conexe indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate.

 

Art. 2

 

Sediul Federaţiei “SIBA”  : cod poştal 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, blocul nr. 129, Republica Moldova.

 

 

Art. 3

 

Federaţia este succesoare de drepturi a Sindicatului Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări din Moldova.

 

Art. 4

 

Federaţia “SIBA”  în activitatea sa este independentă faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

Raporturile de colaborare ale Federaţiei “SIBA”  cu autorităţile publice, partidele politice, asociaţiile obşteşti, patronii şi asociaţiile acestora se bazează pe principiul recunoaşterii şi respectării reciproce a drepturilor, activităţii independente şi se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor, de convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, de alte acte normative în domeniu şi de prezentul Statut.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a Federaţiei “SIBA”  sunt: unitatea de acţiuni; solidaritatea; democraţia; independenţa; transparenţa; libertatea de expresie şi respectarea opiniilor; alegerile democratice ale organelor elective.

 

 

II. SCOPURILE FEDERAŢIEI

 

Art. 6

 

Federaţia “SIBA”  are următoarele scopuri:

 • Consolidarea coeziunii acţiunilor de protecţie a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime de muncă, sociale, economice ale membrilor de sindicat şi familiilor lor;
 • Coordonarea acţiunilor organizaţiilor-membre ale Federaţiei “SIBA” pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor acestora;
 • Reprezentarea, promovarea drepturilor, libertăţii şi îndatoririlor, apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat şi ale organizaţiilor-membre;
 • Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor – membri de sindicat, care sunt definite în constituţie şi în Declaraţia universală a drepturilor omului;
 • Aplicarea şi dezvoltarea principiilor parteneriatului social: legalitatea; cointeresarea părţilor pentru participarea la raporturile contractuale; respectarea de către părţi a normelor legislaţiei în vigoare; încrederea mutuală între părţi; prioritatea metodelor şi procedurilor de conciliere ale părţilor în problemele ce ţin de domeniul muncii; renunţarea la acţiuni unilaterale care încalcă înţelegerile stabilite prin contractele colective de muncă (convenţiile colective) şi informarea reciprocă a părţilor despre schimbările de situaţie; răspunderea părţilor pentru nerespectarea angajamentelor asumate.
 • Alte scopuri ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi prezentului Statut.

 

III. SARCINILE FEDERAŢIEI “SIBA”

 

Art. 7

 

Principalele sarcini ale Federaţiei “SIBA”  sunt:

 • Contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale angajaţilor, membrilor de sindicat, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă;
 • Contribuie la purtarea negocierilor cu patronii în vederea încheierii convenţiei (contractelor colective de muncă);
 • Participă la elaborarea actelor normative, care ţin de activitatea sindicală şi interesele profesionale ale membrilor de sindicat;
 • Elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei muncii şi altor acte normative având ca obiect exercitarea drepturilor profesionale, economice, sociale şi culturale ale membrilor de sindicat;
 • Contribuie la restabilirea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat prin toate formele de acţiuni ce nu contravin legislaţiei (negocieri, manifestări de protest etc.);
 • Acordă asistenţă juridică organizaţiilor de bază ale Federaţiei şi membrilor reprezentanţi de acestea în domeniul drepturilor patrimoniale sindicale şi a raporturilor de muncă;
 • Conlucrează cu partidele politice, asociaţiile obşteşti şi alte formaţiuni social – politice în scopul apărării drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat şi familiilor lor.

IV. MIJLOACELE DE ACŢIUNE

Art. 8

 

Pentru atingerea scopurilor sale Federaţia “SIBA” va utiliza următoarele mijloace:

 • Interpelarea oricărui organ de stat când se încalcă drepturile şi libertăţile membrilor de sindicat şi purtarea de negocieri cu acesta;
 • Sesizarea organelor de drept asupra acţiunilor autorităţilor publice şi ale angajatorilor în cazurile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor sindicale sau profesionale;
 • Sesizarea organismelor internaţionale în cazurile, în care se încalcă drepturile şi interesele profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor;
 • Participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă, reprezentarea organizaţiilor membre ale Federaţiei “SIBA” în comisiile de conciliere;
 • Exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi contractelor colective de muncă;
 • Utilizarea mijloacelor specifice de acţiune cum ar fi negocieri, concilieri, proteste, mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, pichetări, greve şi altele, folosindu-le drept formă de luptă pentru reducerea şomajului, întărirea solidarităţii salariaţilor în lupta pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor profesionale, economice, de muncă şi sociale;
 • Asistarea sau reprezentarea organizaţiilor de bază membre ale Federaţiei “SIBA” şi a membrilor de sindicat în faţa oricăror organe, organizaţii sau instituţii în ceia ce priveşte apărarea drepturilor libertăţilor sindicale, drepturilor individuale şi colective de muncă;
 • Colaborarea cu organizaţiile sindicale din alte ţări;
 • Organizarea acţiunilor prevăzute de legislaţia ţării sau convenţiile internaţionale ratificate de Republica Moldova.

 

 

V. MEMBRII  FEDERAŢIEI “SIBA”

 

CALITATEA DE MEMBRI

 

 

Art. 9

 

Membri ai Federaţiei “SIBA” pot fi organizaţiile sindicale care recunosc şi se obligă să respecte prezentul Statut.

 

Art. 10

 

La Federaţia “SIBA” se pot afilia sindicatele instituţiilor bancare şi de asigurări şi activităţi conexe. Pentru a dobândi calitatea de membru al Federaţiei “SIBA” este necesar de a prezenta Biroului Executiv un extras din decizia organului electiv al organizaţiei sindicale despre afilierea la Federaţia “SIBA”.

 

 

 

Art. 11

 

Calitatea de membru al Federaţiei „SIBA” se pierde în caz de retragere, lichidare sau de excludere.

 

 

Art. 12

 

Organizaţia – membră se pot retrage din Federaţia “SIBA” anunţând  în scris despre hotărârea lor cu cel puţin 3 luni înainte.

 

 

 

Art. 13

 

Organizaţia-membră, care întreprinde acţiuni ce contravin prezentului Statut, poate fi exclusă din Federaţia “SIBA”.

Decizia cu privire la excludere este adoptată cu un număr de 2/3 din voturile Biroului Executiv al Federaţiei “SIBA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

Organizaţia-membră, care şi-a retras sau a fost exclusă din Federaţie nu are dreptul să ceară restituirea cotizaţiilor de membru.

 

 

DREPTURI

 

Art. 15

 

Organizaţia-membră a Federaţiei “SIBA” are următoarele drepturi:

 • Dreptul de a avea reprezentanţi cu drept de vot în organele de conducere ale Federaţiei, de a-şi delega şi revoca în mod liber reprezentanţii;
 • Dreptul de a face propuneri la ordinea de zi a şedinţelor organelor de conducere a Federaţiei, de a adresa apeluri, a face amendamente, etc.;
 • Dreptul de a primi informaţia vizând activitatea Federaţiei “SIBA”;
 • Dreptul la libera opinie;
 • Dreptul de a se retrage din Federaţia “SIBA”.

 

 

OBLIGAŢIUNI

 

Art. 16

 

Organizaţia membră are următoarele obligaţiuni:

 • Să respecte Statutul Federaţiei „SIBA”;
 • Să participe la activitatea Federaţiei “SIBA” şi a organelor de conducere a acesteia;
 • Să nu aducă atingere intereselor şi scopurilor statutare ale Federaţiei şi membrilor ei;
 • Să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate la adresa Federaţiei “SIBA”, indiferent de provenienţa lor;
 • Să plătească lunar cotizaţiile de membru. Organizaţiile-membre, care nemotivat, timp de 3 luni nu plătesc cotizaţiile pot fi excluse din Federaţia “SIBA”;
 • În caz de retragere din Federaţia „SIBA” organizaţia membră este obligată să achite restanţele la cotizaţii până la ziua când încetează calitatea ei de membru;
 • Să informeze organele de conducere ale Federaţiei “SIBA” despre activitatea şi hotărârile organelor sale colegiale şi să prezinte dări de seamă statistice.

 

 

 

SANCŢIUNI

 

Art. 17

 

Neonorarea obligaţiunilor statutare atrage după sine următoarele sancţiuni:

 • Atenţionarea;
 • Suspendarea temporară a dreptului de vot;
 • Excluderea din Federaţia “SIBA”.

 

Art. 18

 

Aplicarea sancţiunilor:

 • Organele Federaţiei “SIBA” abilitate să aplice sancţiunile sunt: Biroul Executiv, Consiliul, Congresul;
 • Excluderea se hotărăşte cu votul a 2/3 din numărul membrilor Biroului Executiv. Organizaţia membră poate fi exclusă din componenţa Federaţiei “SIBA”, doar pentru cazurile de nerespectare a Statutului cu condiţia avertizării, despre aceasta, în formă scrisă;
 • Hotărârea Biroului Executiv cu privire la excluderea organizaţiei-membră din componenţa Federaţiei „SIBA” poate fi susţinută sau anulată de Congres.

 

Art. 19

 

În cazul neachitării cotizaţiilor de membru timp de 3 luni la rând, Biroul Executiv poate decide suspendarea temporară a calităţii de membru.

 

 

VI. ORGANELE DE CONDUCERE ALE

FEDERAŢIEI “SIBA”

 

Art. 20

 

Organele de conducere ale Federaţiei “SIBA” sunt:

 • Congresul;
 • Consiliul;
 • Biroul Executiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

 

Congresul reprezintă organul suprem de conducere al Federaţiei “SIBA”. Congresul este reprezentat de delegaţi aleşi de organizaţiile membre, conform modului de reprezentare stabilit de Consiliul Federaţiei. La congres participă cu drept plenipotenţiar preşedintele şi vicepreşedintele Federaţiei şi Preşedintele Comisiei de cenzori.

Congresul ordinar se convoacă o dată în 5 ani, iar cel extraordinar – în caz de necesităţi.

Congresul ordinar se convoacă de către Consiliu, despre aceasta anunţându-se cu cel puţin 30 zile înainte de începerea lucrărilor.

Congresul extraordinar se convoacă la cererea Consiliului sau a 1/3 organizaţiilor-membre ale Federaţiei “SIBA” conform deciziei adoptate de Consiliu nu mai târziu de 20 zile din momentul înregistrării cererii, dar nu mai devreme de 15 zile.

Congresul este deliberativ dacă la el participă 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot.

 

 

Art. 22

 

Competenţele congresului:

 • Examinează dările de seamă cu privire la activitatea organelor de conducere ale Federaţiei “SIBA” în perioada dintre congrese;
 • Aprobă şi/sau modifică Statutul cu o majoritate de 2/3 din numărul delegaţilor;
 • Aprobă ordinea de zi şi programul de lucru al Congresului;
 • Alege Consiliul Federaţiei “SIBA” şi Comisia de cenzori;
 • Alege Preşedintele Federaţiei “SIBA” şi la recomandarea acestuia – vicepreşedintele Federaţiei “SIBA”;
 • Aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori;
 • Adoptă hotărâri ce ţin de organizarea şi activitatea Federaţiei cu majoritatea simplă de voturi;
 • Adoptă noţiuni şi rezoluţii, care sunt obligatorii pentru toate organizaţiile-membre şi organele de conducere a Federaţiei “SIBA”;
 • Deleghează Consiliului dreptul de a opera modificări în Statut;
 • Adoptă hotărâri cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii Federaţiei.
 • Hotărârile congresului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.

 

 

 

Consiliul Federaţiei

 

Art. 23

 

Consiliul este organul de conducere al Federaţiei „SIBA” în perioada dintre congrese.

 

Art. 24

 

Consiliul Federaţiei este constituit din reprezentanţii organizaţiilor membre, conform modului de reprezentare, stabilit de către Consiliul Federaţiei “SIBA” pe un  termen de 5 ani, de regulă în persoana preşedintelui comitetului sindical, organizatorului sindical.

În componenţa Consiliului fac parte Preşedintele şi Vicepreşedintele Federaţiei “SIBA” .

 

 

 

Art. 25

 

Membrii Consiliului pot fi rechemaţi din iniţiativa organizaţiei-membre în baza hotărârii acestora. În acest caz organizaţia membră înaintează în componenţa Consiliului un alt reprezentant.

 

 

Art. 26

 

Consiliul Federaţiei “SIBA” este convocat de Biroul Executiv în şedinţe ordinare nu mai puţin de o dată pe an şi în şedinţe extraordinare – la necesitate.

Convocarea Consiliului în şedinţe extraordinare poate fi iniţiată de Preşedintele Federaţiei sau de 1/3 din numărul membrilor Consiliului, în termen de 10 zile de la data înaintării cererii.

Consiliul este deliberativ dacă la şedinţă participă 2/3 din membrii săi.

Hotărârile Consiliului sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.

Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru organizaţiile – membre ale Federaţiei „SIBA”.

 

Art. 27

 

 

Competenţele Consiliului Federaţiei “SIBA” :

 • Activează pentru realizarea obiectivelor prevăzute de Statut;
 • Coordonează activitatea organizaţiilor-membre ale Federaţiei “SIBA”
 • Stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor la Congres;
 • Stabileşte principiile de bază ale Convenţiei colective la nivel de ramură;
 • Constituie, din numărul membrilor săi, Biroul Executiv, coordonează activitatea lui, în caz de necesitate completează cu noi membri;
 • Desfăşoară alegerile şi-i eliberează din funcţie, în caz de retragere a preşedintelui, vicepreşedintelui, preşedintelui comisiei de cenzori;
 • Convoacă congresul Federaţiei “SIBA”;
 • Propune proiecte de documente congresului;
 • Adoptă bugetul sindical al Federaţiei „SIBA”
 • Rezolvă şi alte chestiuni delegate lui de congres.

 

 

Biroul Executiv

 

Art. 28

 

Biroul Executiv este un organ de conducere a Federaţiei „SIBA”, care soluţionează problemele curente, asigură realizarea hotărârilor Congresului.

 

 

Art. 29

 

Biroul Executiv este constituit din preşedintele, vicepreşedintele Federaţiei şi 5 membri ai Consiliului Federaţiei “SIBA”.

 

Art. 30

 

Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decât o dată în trimestru şi în şedinţe extraordinare – după necesităţi.

 

Art. 31

 

Şedinţa Biroului Executiv este deliberativă în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă de voturi.

 

Art. 32

 

Competenţele Biroului Executiv:

 • Examinează, analizează documentele referitor la protecţia social-economică a membrilor de sindicat, generalizează şi înaintează propuneri Consiliului Federaţiei;
 • Negociază şi încheie convenţia colectivă de muncă (contractul colectiv de muncă), şi organizează discutarea în organizaţiile sindicale;
 • Coordonează activitatea organizaţiilor sindicale primare;
 • Acordă sprijin organizaţiilor sindicale şi participă la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă;
 • Informează colectivele de muncă privind drepturile şi rolul sindicatelor în domeniul apărării drepturilor profesionale ale salariaţilor;
 • Decide asupra oportunităţii declarării acţiunilor specifice luptei sindicale: mitinguri, manifestări, pichetări, greve;
 • Organizează instruirea sindicală;
 • Desemnează reprezentanţii Federaţiei “SIBA” în diverse organisme naţionale şi internaţionale de interes sindical, economic, social, profesional, etc.;
 • Stabileşte nivelul de salarizare a aparatului Federaţiei “SIBA” şi stimularea activului sindical;
 • Examinează cererile şi adoptă hotărâri privind primirea noilor membri şi excluderea organizaţiilor membre din Federaţie;
 • Convoacă şedinţe în plen a Consiliului Federaţiei “SIBA”;
 • Asigură realizarea hotărârilor Congresului şi a Consiliului;
 • Elaborează şi aprobă Regulamente, Instrucţiuni etc. de organizare şi funcţionare a Federaţiei;
 • Înaintează reprezentanţii Federaţiei “SIBA” în componenţa comisiilor pentru consultări şi negocieri colective;
 • Examinează cu înaintarea de propuneri asupra proiectelor de acte normative care vizează interesele social-economice ale salariaţilor din ramură;
 • În caz de necesitate, propune Consiliului completarea cu noi membri;
 • Adoptă decizii privind afilierea Federaţiei “SIBA” la organizaţiile sindicale din ţară şi internaţionale;
 • Îndeplineşte şi alte funcţii delegate de Congres şi Consiliul Federaţiei.

 

 

 

Preşedintele Federaţiei “SIBA”

 

Art. 33

 

Preşedintele Federaţiei  este ales şi eliberat din funcţie de Congres. Termenul împuternicirilor preşedintelui este de 5 ani.

Decizia despre  alegerea preşedintelui se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor prezenţi la Congres.

Preşedintele Federaţiei se subordonează Congresului Federaţiei şi Biroului Executiv.

 

 

Art. 34

 

 

Preşedintele Federaţiei “SIBA”:

 

 • Reprezintă Federaţia “SIBA” în relaţiile cu organele interne şi internaţionale;
 • Conduce şi coordonează activitatea Consiliului şi Biroului Executiv;
 • Reprezintă interesele patrimoniale ale Federaţiei “SIBA” în conformitate cu hotărârile adoptate de organele de conducere ale Federaţiei “SIBA”;
 • Face declaraţii, adresări şi demersuri din numele Federaţiei “SIBA”;
 • Administrează patrimoniul şi mijloacele financiare ale Federaţiei “SIBA”;
 • Înaintează propuneri referitor la alegerea şi eliberarea vicepreşedintelui;
 • Asigură activitatea Biroului Executiv, angajează şi eliberează salariaţii aparatului;
 • Cere de la organizaţiile-membre orice informaţie necesară pentru determinarea poziţiei şi luarea de decizii;
 • Semnează hotărârile Congresului, Consiliului şi Biroului Executiv;
 • Informează periodic Biroul Executiv, Consiliul despre respectarea de către organizaţiile-membre a prezentului Statut şi formulează propunerile corespunzătoare;
 • Emite dispoziţii;
 • Convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Executiv, Consiliului şi Congresului;
 • Încheie Convenţiile (contractele) ce ţin de interesele Federaţiei “SIBA”;
 • Îndeplineşte orice alte funcţii care nu contravin prezentului Statut.

 

 

 

VII. ORGANIZAŢIA SINDICALĂ (ORGANIZAŢIA DE BAZĂ)

 

Art. 35

 

 

Organizaţia sindicală (organizaţia de bază) constituie baza şi este subiectul Federaţiei “SIBA”, statutul căreia este stabilit de “Regulamentul cu privire la organizaţia sindicală (organizaţia de bază) Anexa nr.1, şi sau Regulamentul – TIP al Comitetului sindical „UNIC”, Anexa nr.2 – părţi integrante ale prezentului Statut.

 

 

Art. 36

 

Organizaţia sindicală reuneşte pe baza liberului consimţământ, de regulă, lucrătorii unui colectiv în număr nu mai mic de 3 persoane de la instituţiile bancare şi de asigurări şi activităţi conexe.

 

 

 

 

 

 

Art. 37

 

Organizaţia sindicală în activitatea sa este independentă faţă de conducerea instituţiei, organizaţiei, nu se subordonează lor şi îşi construieşte relaţiile cu ele pe baza principiilor de colaborare.

 

 

 1. Apartenenţa la sindicat

 

Art. 38

 

Membru al Sindicatului poate fi orice lucrător din sistemul instituţiilor bancare şi de asigurări şi activităţi conexe din Republica Moldova, care respectă Statutul Federaţiei “SIBA” şi achită cotizaţiile de membru.

 

Art. 39

 

Membrul organizaţiei poate fi exclus din sindicat în cazul când
nu-şi onorează obligaţiunile statutare.

Membrul sindicatului care n-a achitat cotizaţiile timp de 3 luni nu mai beneficiază de protecţia sindicatului până nu va fi achitată datoria.

Chestiunea cu privire la excludere se examinează de către comitetul sindical şi/sau adunarea sindicală şi se adoptă cu majoritatea de voturi.

 

 1. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de sindicat.

 

Art. 40

 

Membrul de sindicat are dreptul:

 • Să solicite în orice instanţă sindicală ajutor privind apărarea şi realizarea drepturilor şi intereselor lor profesionale;
 • Să participe la dezbaterea tuturor problemelor sindicale, la adunările sindicale;
 • Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale sindicatului;
 • Să beneficieze de asistenţă juridică gratuită;
 • Să-şi expună şi să-şi apere deschis opinia;
 • Să beneficieze de asistenţa materială din partea sindicatelor;
 • Să obţină toată informaţia privind activitatea organizaţiei sindicale şi a organelor de conducere;
 • Să se retragă din sindicat.

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

Membrul de sindicat este obligat:

 • Să respecte Statutul Federaţiei “SIBA”;
 • Să participe efectiv la activităţile sindicale, inclusiv prin plata cotizaţiilor de membru;
 • Să execute hotărârile şi însărcinările organelor şi organizaţiilor sindicale;
 • Să respecte disciplina şi democraţia sindicală.

 

 

Art. 42

 

Pentru nerespectarea obligaţiunilor statutare membrului de sindicat i se aplică următoarele sancţiuni:

 1. atenţionare;
 2. mustrare;
 3. excludere din membrii de sindicat.

 

 

Art. 43

 

Organele de conducere ale organizaţiei sindicale sunt:

 • Adunarea Generală (Conferinţa);
 • Comitetul sindical (organizatorul sindical).

 

 

Art. 44

 

Adunarea Generală (Conferinţa) este organul suprem de conducere al organizaţiei sindicale, se convoacă de comitetul sindical în şedinţe ordinare nu mai rar decât o dată pe an, iar în şedinţe extraordinare – în funcţie de necesităţi, inclusiv la cererea a 1/3 din membrii sindicatului.

Adunarea  Generală (Conferinţa) este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi mai mult de jumătate din numărul de membri, iar conferinţa – la prezenţa a 2/3 din delegaţi.

 

Art. 45

 

Comitetul sindical se alege în organizaţiile sindicale primare care au la evidenţa peste 20 de membri de sindicat. În cazul când numărul membrilor de sindicat este sub 20, se alege organizatorul sindical şi locţiitorul lui.

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

Comitetul sindical (organizatorul sindical) informează anual membrii sindicatului la adunarea generală (conferinţa) despre activitatea sa şi poate fi rechemat sau ales într-o componenţă nouă, inclusiv preşedintele, dacă activitatea lor a fost considerată nesatisfăcătoare.

 

Art. 47

 

Preşedintele este ales de adunarea generală (conferinţa) o dată la 5 ani, concomitent este şi preşedintele comitetului sindical, conduce şi coordonează activitatea sindicatului în perioada dintre şedinţele comitetului sindical.

 

 

Art. 48

 

În cadrul organizaţiei sindicale pot să funcţioneze organizaţii de secţie sau grupuri sindicale.

Organizaţiile sindicale de secţie (grupurile sindicale) îşi desfăşoară activitatea în cadrul subdiviziunii.

 

VIII. COMISIA DE CENZORI A FEDERAŢIEI „SIBA”

 

Art. 49

 

Comisia de cenzori este organul de control financiar al sindicatului, se alege de Congres o dată în 5 ani în număr de 3-5 persoane şi are obligaţia să verifice periodic activitatea financiară a Federaţiei „SIBA”.

 

Art. 50

 

Comisia de cenzori este organul de control în problemele economico-financiare şi se alege de Congres în următoarea componenţă.

 • Preşedintele;
 • Vicepreşedintele;
 • 3 membri.

 

Art. 51

 

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 • verifică periodic, precum şi în funcţie de necesitate, activitatea financiară şi economică a Federaţiei „SIBA”;
 • urmăreşte şi verifică executarea bugetului şi modul de administrare a fondurilor băneşti materiale ale Federaţiei „SIBA”;
 • verifică bilanţul contabil al Federaţiei „SIBA”;
 • prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul şi Biroul Executiv despre încălcările depistate;
 • cooperează cu comisiile analogice ale membrilor Federaţiei „SIBA” în problemele ce ţin de colectarea cotizaţiilor sindicale şi de reglementarea unor relaţii economico-financiare între acestea şi Federaţie „SIBA”;
 • activează în baza propriului Regulament, aprobat de Congres.

 

 

IX. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

 

Art. 52

 

Alegerile se desfăşoară conform metodologiei şi procedurii stabilite de Consiliul Federaţiei „SIBA”.

 

Art. 53

 

Supravegherea votării şi numărarea voturilor sunt efectuate de comisia de numărare a voturilor.

 

Art. 54

 

Din componenţa organelor de conducere ale Federaţiei „SIBA” şi subiectelor ei nu pot face parte:

 • persoanele care sunt patroni, au încheiat un contract de management cu societăţile comerciale sau fac parte din consiliile de administrare ale organizaţiilor membre, cu excepţia celor care au fost acceptate de sindicate;
 • persoanele care deţin funcţii de conducere în organele elective ale partidelor;
 • persoanele care deţin funcţii de conducere în organele administraţiei instituţiei.

 

 

X. PATRIMONIUL FEDERAŢIEI „SIBA”

           ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ

 

Art. 55

 

Patrimoniul Federaţiei „SIBA” este compus din bunuri mobile şi imobile, valori mobiliare, mijloace financiare provenite din:

 • cotizaţiile lunare ale membrilor de sindicat;
 • donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau străinătate;
 • venituri de chirie;
 • creşterea de capital;
 • venituri obţinute sub formă de dobândă;
 • alte venituri.

 

Art. 56

 

Federaţia „SIBA” posedă şi administrează patrimoniul său, care este indivizibil.

 

Art. 57

 

Cotizaţiile lunare de membru se stabilesc în mărime de 1% din salariul lunar şi alte venituri.

Organizaţiile sindicale dispun de 60 la sută din suma de cotizaţii, celelalte 40 la sută sunt transferate Federaţiei „SIBA” pentru desfăşurarea activităţii conform prevederilor Statutului.

 

Art. 58

 

Federaţia „SIBA” în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare, poate să efectueze activităţi economice externe şi de antreprenoriat, să creeze şi să participe în crearea băncilor, companiilor de asigurare, întreprinderilor, organizaţiilor în modul stabilit de Legea Sindicatelor şi alte acte normative în vigoare.

 

Art. 59

 

Mijloacele financiare sunt utilizate în scopul desfăşurării activităţilor culturale de masă, cultură fizică şi sport, internaţionale, administrativ economice şi organizatorice, acordării ajutorului material, alocării mijloacelor la bănci, procurării acţiunilor, premierii activului sindical, finanţării intrabugetare, defalcărilor din cotizaţiile de membru Confederaţiilor internaţionale, membrul căreia este Federaţia “SIBA”, conform Devizului aprobat anual de către Biroul Executiv.

 

XI. AFILIEREA LA ORGANIZAŢIILE SINDICALE

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 

Art. 60

 

Federaţia „SIBA” se poate afilia la sindicatele naţionale şi internaţionale. Hotărârea de afiliere o ia Biroul Executiv al Federaţiei „SIBA” .

 

Art. 61

 

Colaborarea cu alte organisme sindicale este posibilă în măsură în care ea nu contravine principiilor de activitate şi nu lezează autonomia Federaţiei „SIBA” .

Biroul Executiv al Federaţiei „SIBA”  poate sista calitatea de membru în organismele sindicale naţionale şi internaţionale la care Federaţia “SIBA” este afiliată, în cazul în care acestea nu-şi onorează obligaţiunile sau lezează interesele ei.

 

Art. 62

 

Decizia de retragere din  organismele sindicale naţionale şi internaţionale poate fi luată de Biroul Executiv al Federaţiei „SIBA”.

 

XII. SISTAREA ACTIVITĂŢII FEDERAŢIEI „SIBA”

 

Art. 63

 

Activitatea Federaţiei „SIBA” poate fi sistată prin decizia congresului, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Hotărârea congresului privind lichidarea sau reorganizarea Federaţiei „SIBA” se consideră adoptată, dacă pentru ea a votat nu mai puţin de 2/3 din numărul delegaţilor participanţi la votare, cu condiţia prezenţei cvorumului.

 

 

Art. 64

 

În cazul adoptării deciziei privind lichidarea Federaţiei „SIBA”, Congresul numeşte comisia de lichidare.

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 65

 

Prezentul Statut intră în vigoare de la data înregistrării lui în conformitate cu legea.

 

Art. 66

 

Federaţia „SIBA” are dreptul de a elabora regulamente de uz intern, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a efectua activităţi de antreprenoriat, de a elabora programe proprii de acţiuni în limitele prevăzute de lege.

 

Art. 67

 

Dreptul comentării generale a prevederilor prezentului Statut, precum şi a unor articole aparte aparţine în exclusivitate organelor de conducere ale Federaţiei „SIBA”.

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Statutul Federaţiei „SIBA”,

aprobat la Congresul III din 14 mai 2010

                                                                                                     

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizaţia sindicală (organizaţia de bază)

 

 1. Dispoziţii generale

 

 1. Organizaţia sindicală (organizaţia de bază), în continuare – organizaţie sindicală, este o organizaţie necomercială, care întruneşte pe baza liberului consimţămînt salariaţii din întreprindere, indiferent de forma ei de proprietate, în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale.
 2. Organizaţia sindicală se afiliază benevol la Federaţia “SIBA”, beneficiază de protecţia ei, îşi asumă obligaţiile ce decurg din Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament, are statut de persoană juridică, cont bancar şi ştampilă proprie.
 3. Organizaţia sindicală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul Federaţiei “SIBA”, prezentul Regulament, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi normele de drept internaţional recunoscute, ce ţin de relaţiile social-economice şi drepturile sindicatelor.
 4. Organizaţia sindicală în activitatea sa este independentă faţă de organele de stat, organizaţiile politice şi obşteşti, nu se subordonează lor şi îşi stabileşte relaţiile cu ele în baza principiilor de parteneriat şi colaborare reciproc avantajoasă.

II. Apartenenţa la organizaţie

 

 1. Calitatea de membru al organizaţiei sindicale este benevolă. Primirea în organizaţie se face în mod individual în baza cererii personale. Decizia cu privire la primirea în membru de sindicat se adoptă de către comitetul sindical.
 2. Calitatea de membru de sindicat încetează odată cu desfacerea contractului individual de muncă. Chestiunea cu privire la încetarea calităţii de membru este examinată de către comitetul sindical şi (sau) adunarea sindicală şi se adoptă cu majoritatea de voturi.
 3. Membrul organizaţiei sindicale poate fi exclus din sindicat în cazul neîndeplinirii sistematice a obligaţiunilor statutare.

Chestiunea cu privire la excluderea din sindicat se examinează de către comitetul sindical şi se adoptă cu majoritatea de voturi.

 

 1. Membrul organizaţiei sindicale care n-a achitat cotizaţiile timp de trei luni nu mai beneficiază de protecţia sindicatului până nu va fi achitată datoria. Ulterior poate fi examinată în modul stabilit de p. 8 al prezentului Regulament chestiunea apartenenţei lui la organizaţie.

 

III. Drepturile şi obligaţiunile membrilor organizaţiei sindicale

 

 1. Membrii organizaţiei sindicale au dreptul:
 • să solicite în orice instanţă ajutor privind apărarea şi realizarea drepturilor şi intereselor lor profesionale;
 • să participe personal la adunările şi şedinţele organelor de conducere ale organizaţiei sindicale în cadrul cărora se discută problemele ce ţin de activitatea lor;
 • să discute la adunările (conferinţele) sindicale toate chestiunile ce ţin de activitatea sindicală, să supună criticii organele sindicale de conducere, să-şi expună şi să-şi apere deschis opiniile;
 • să înainteze candidaţi, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatelor;
 • să beneficieze de asistenţa juridică şi materială din partea sindicatelor;
 • să beneficieze de protecţia organizaţiei sindicale în caz de concediere sau ameninţare a încălcării drepturilor lor profesionale şi social-economice, prevăzute de contractul colectiv de muncă şi (sau) de legislaţia în vigoare;
 • să obţină toată informaţia privind activitatea organizaţiei sindicale şi a organelor ei de conducere;
 • să beneficieze de serviciile casei de ajutor reciproc a sindicatelor;
 • să beneficieze de fondul de solidaritate a sindicatelor, să participe la adoptarea deciziilor privind folosirea acestor fonduri.

 

 1. Membrii organizaţiei sindicale sunt obligaţi:
 • să respecte Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament;
 • să participe la activitatea sindicatelor, la lucrările adunărilor sindicale;
 • să execute deciziile adunărilor (conferinţelor) şi ale organelor de conducere, obligatorii pentru toţi membrii sindicatelor;
 • să-şi manifeste solidaritatea cu membrii sindicatelor în ceea ce priveşte apărarea drepturilor lor;
 • să achite lunar cotizaţiile de membru de sindicat.

IV. Organele de conducere şi structura organizaţiei sindicale

 

 1. Organele de conducere a organizaţiei sindicale sunt:
 • adunarea generală (conferinţa);
 • comitetul sindical (organizatorul sindical).

 

 1. Organul superior de conducere al organizaţiei sindicale primare este adunarea generală (conferinţa) a membrilor de sindicat.

Adunarea (conferinţa) se convoacă de către comitetul sindical (organizatorul sindical) din propria iniţiativă, din iniţiativa a mai mult de 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sindicale.

Adunarea sau conferinţa se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată în an.

 

 1. Delegaţii la conferinţă sunt aleşi în modul stabilit de comitetul sindical, respectându-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni de numărul lor.

 

 1. Adunarea generală (conferinţa) are dreptul să soluţioneze orice problemă ce ţine de activitatea sindicatelor. De competenţa exclusivă a adunării (conferinţei) ţine:
 • aprobarea Regulamentului organizaţiei sindicale, aprobarea modificărilor şi completărilor la acesta;
 • alegerea comitetului sindical, preşedintelui şi a comisiei de cenzori;
 • luarea deciziei, cu o majoritate de 2/3 de voturi, privind intrarea sau ieşirea organizaţiei sindicale în (din) Federaţia “SIBA”;
 • stabilirea direcţiilor prioritare în activitatea organizaţiei sindicale;
 • stabilirea structurii generale a organizaţiei sindicale, soluţionarea problemelor privind crearea în cadrul organizaţiei a secţiilor, asociaţiilor şi a altor structuri, pentru reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor de sindicat;
 • adoptarea deciziilor privind negocierile colective cu patronul în scopul încheierii contractului colectiv de muncă, formularea revendicărilor de bază ale Federaţiei “SIBA” şi organizaţiei sindicale în procesul negocierilor colective;
 • examinarea dărilor de seamă ale patronilor sau ale reprezentanţilor acestora, privind realizarea contractului colectiv de muncă;
 • adoptarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a deciziilor cu privire la desfăşurarea grevelor sau a altor acţiuni în legătură cu contractul colectiv de muncă sau cu alte circumstanţe social-economice;
 • înaintarea demersurilor organului respectiv, cu propuneri colective, legate de politica sindicală, de chestiunile ce ţin de negocierile colective la nivel ramural şi naţional;
 • examinarea dărilor de seamă şi a informaţiilor comitetului sindical privind activitatea în sfera protecţiei sociale şi îndeplinirea propunerilor organizaţiei sindicale, a dării de seamă a Comisiei de cenzori;
 • stabilirea statelor de funcţii ale lucrătorilor sindicatului degrevaţi din serviciu şi a condiţiilor lor de salarizare;
 • aprobarea bugetului sindical, examinarea dărilor de seamă ale comitetului sindical şi a Comisiei de cenzori;
 • înaintarea şi alegerea delegaţilor la congresele Federaţiei “SIBA”, delegarea reprezentanţilor în componenţa organelor de conducere sindicale;
 • crearea Fondurilor de solidaritate, casei de ajutor reciproc a organizaţiei sindicale, examinarea dărilor de seamă despre activitatea lor.

 

 1. Comitetul sindical este organul executiv al organizaţiei în perioada dintre adunări (conferinţe), realizează la cererea adunărilor (conferinţelor) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare împuternicirile Federaţiei “SIBA” la întreprindere, realizează dreptul de persoană juridică a organizaţiei sindicale.

Comitetul sindical al organizaţiei sindicale se alege pe un termen de      5 ani.

 1. În cadrul organizaţiei sindicale de întreprindere pot să funcţioneze grupuri sindicale, care întrunesc în rândurile sale mai puţin de 20 membri de sindicat.

În grupele sindicale la adunările generale ale acestora se alege organizatorul sindical şi adjunctul lui pe un termen de 5 ani.

Grupele sindicale au dreptul să ducă evidenţa privind numărul membrilor de sindicat, apartenenţa la sindicat, şi să desfăşoare activitatea sindicală în cadrul subdiviziunii respective a întreprinderii.

 

 1. Modul de formare a comitetului sindical:
 • Comitetul sindical se alege nemijlocit la adunarea (conferinţa) sindicală cu vot deschis (secret). Modul de votare este determinat de participanţi la adunare (conferinţă);
 • Membrii de sindicat care sunt membrii organului executiv al întreprinderii nu pot fi aleşi membri ai comitetului sindical.

 

 1. Preşedintele comitetului sindical se alege nemijlocit, din componenţa membrilor de sindicat al întreprinderii la adunare (conferinţă) prin vot deschis (secret). Modul de votare este stabilit către adunare (conferinţă).

 

 1. Comitetul sindical:
 • organizează elaborarea, discutarea, încheierea şi asigură respectarea Contractului colectiv de muncă la nivel de întreprindere;
 • participă la lucrările Comisiei pentru asigurarea socială în vederea exercitării controlului asupra calculării corecte şi achitarea la timp a indemnizaţiilor de asigurare;
 • exercită controlul obştesc asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei muncii şi a relaţiilor de muncă;
 • participă la cercetarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la întreprindere;
 • participă la examinarea litigiilor de muncă, generate de încălcarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor Contractului colectiv de muncă, fixarea unor condiţii noi ori modificarea celor vechi;
 • organizează şi conduce, în modul stabilit de legislaţie, acţiunile colective ale membrilor de sindicat;
 • participă la elaborarea măsurilor de prevenire a şomajului la întreprindere în rândurile membrilor de sindicat, asigură controlul informări la timp de către angajator privitor la posibilele concedieri în masă, respectării garanţiilor stabilite de legislaţie în cazul reducerilor de personal, supraveghează asigurarea compensaţiilor şi indemnizaţiilor;
 • adoptă în modul stabilit măsuri de protecţie a intereselor lucrătorilor disponibilizaţi – membri ai sindicatului;
 • controlează desfăşurarea construcţiei de locuinţe şi a obiectelor de menire culturală, participă în comisiile de primire şi exploatare a caselor de locuit, destinate lucrătorilor întreprinderii, a clădirilor şi construcţiilor de menire socială. Împreună cu patronul (persoanele abilitate) repartizează spaţiul locativ.

 

 1. Pentru exercitarea împuternicirilor sale comitetul sindical poate solicita patronului orice informaţie, documentaţia respectivă ce caracterizează situaţia economică a întreprinderii.

 

 1. Comitetul sindical are dreptul să acţioneze în judecată persoanele cu funcţii de răspundere, culpabile de încălcarea legislaţiei muncii şi a normelor de protecţie a muncii.

 

 1. În scopul asigurării respectării Statutului Federaţiei “SIBA” Comitetul sindical:
 • ţine evidenţa membrilor de sindicat, supraveghează respectarea cerinţelor statutare de primire în organizaţie şi pierderea calităţii de membru;
 • informează sistematic membrii sindicatului despre activitatea sa, activitatea Federaţiei “SIBA”, situaţia social-economică de la întreprindere, din ramură, cât şi despre propunerile şi revendicările sindicatelor de toate nivelurile;
 • stabileşte prin sondaj opinia membrilor de sindicat în problemele de interes comun, aduce la cunoştinţă membrilor de sindicat punctul de vedere al sindicatelor în problema dată prin intermediul mass-media;
 • informează colectivul de muncă privind drepturile şi rolul sindicatelor în domeniul apărării intereselor economice şi profesionale ale salariaţilor;
 • organizează consultaţii juridice fără plată;
 • acordă ajutoare materiale din mijloacele organizaţiei;
 • dispune de patrimoniul şi mijloacele băneşti ale organizaţiei;
 • participă la diferite fonduri create de Federaţia “SIBA” creează fonduri proprii (de grevă, solidaritate etc.);
 • convoacă adunarea (conferinţa) sindicală, organizează instruirea activului sindical;
 • asigură onorarea în termen a obligaţiilor financiare faţă de Federaţia “SIBA”.

 

 1. Şedinţa comitetului sindical al organizaţiei sindicale se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

 

 1. Comisia de cenzori se alege în modul stabilit de adunarea (conferinţa) sindicală şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile punctului 26 al prezentului Regulament. Comisia de cenzori îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul din componenţa sa.

 

 

 1. Comisia de cenzori:
 • verifică realizarea de către comitetul sindical a hotărârilor adoptate la adunarea (conferinţa) generală;
 • verifică îndeplinirea bugetului organizaţiei, corectitudinea cheltuielilor şi folosirea patrimoniului sindical;
 • verifică evidenţa şi gestiunea lucrărilor de secretariat;
 • controlează activitatea comitetului sindical cu privire la sesizările membrilor de sindicat;
 • controlează efectuarea la timp şi deplină a plăţii cotizaţiilor de membru şi defalcărilor către organul sindical respectiv şi Federaţia “SIBA”;
 • informează membrii de sindicat despre rezultatul inspecţiilor financiare, încălcările depistate în cheltuirea mijloacelor băneşti, neajunsurile în activitatea comitetului sindical.

 

 1. Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea adunării generale (confederaţiei) în scopul examinării şi adoptării deciziilor în problemele ce ţin de componenţa ei.

V. Mijloacele băneşti şi patrimoniul organizaţiei sindicale

 1. Mijloacele financiare ale organizaţiei sindicale se formează din cotizaţiile sindicale, donaţii benevole, defalcări din veniturile întreprinderii (de cel puţin 0,15% din fondul de remunerare a muncii de la unitate), din alte încasări.

 

 1. Mărimea cotizaţiilor sindicale este stabilită de Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament în mărime de 1% din salariul lunar şi alte venituri ale membrilor de sindicat.

 

 1. În conformitate cu Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament, organizaţia sindicală efectuează lunar controlul asupra respectării la întreprindere a cerinţelor legislaţiei sindicatelor referitor la colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi transferarea lor pe contul de decontare a organului sindical respectiv (40% la Federaţia “SIBA” şi 60% la organizaţia sindicală).

Aceste mijloace băneşti, precum şi cele provenite din alte surse se folosesc de către organizaţia sindicală în scopul desfăşurării activităţilor culturale de masă, cultura fizică şi sport, internaţionale, administrativ-economice, organizatorice, acordării ajutorului material, premierii activului sindical, alocării mijloacelor la bănci, procurării acţiunilor, finanţării interbugetare, defalcărilor din cotizaţiile de membru federaţiilor (confederaţiilor) naţionale şi internaţionale, membrul căreia este.

 

 1. Toate mijloacele băneşti ale organizaţiei sindicale se cheltuite conform unui buget anual, aprobat la adunarea generală (conferinţă).

Dreptul de a dispune de mijloace băneşti şi de patrimoniul organizaţiei sindicale aparţine adunării generale (conferinţei) şi, când este abilitat de aceasta Comitetului Sindical. Se interzice de a distribui o parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru de sindicat sau persoană fizică, inclusiv şi în scopul reorganizării, lichidării organizaţiei sindicale.

VI. Încetarea activităţii organizaţiei sindicale

 

 1. Activitatea organizaţiei sindicale poate fi suspendată în legătură cu lichidarea întreprinderii şi în cazul când numărul membrilor de sindicat este mai mic de numărul prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

 1. Organizaţia sindicală nu poate fi dizolvată sau temporar interzisă pe cale administrativă din iniţiativa sau prin decizia patronului (a reprezentanţilor acestuia).

 

 1. Activitatea organizaţiei sindicale nu se suspendează în cazul lichidării Federaţiei “SIBA” din care face parte.

În asemenea cazuri adunarea generală (conferinţa) decide asupra intrării (afilierii) în alt sindicat sau funcţionarii autonome, introducând modificările respective în prezentul Regulament.

 

 1. În cazul încetării activităţii organizaţiei sindicale mijloacele ei băneşti şi patrimoniul se folosesc în scopurile prevăzute de Statutul Federaţiei “SIBA”, la decizia Comitetului Sindical.

 

VII. Diverse

 

 1. Regulamentul organizaţiei sindicale poate prevedea şi alte clauze, care nu contravin prezentului Regulament şi Statutului Federaţiei „SIBA”.

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Statutul Federaţiei „SIBA”,

aprobat la Congresul IV din 15 mai 2015

 

REGULAMENTUL – TIP

al Comitetului  sindical “UNIC”

I. Dispoziţii generale

 

 • Comitetul sindical “UNIC” este o organizaţie necomercială, care întruneşte pe baza liberului consimţământ salariaţii din sistema instituţiei (unităţii) în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale.
 • Comitetul sindical “UNIC” este afiliat la Federaţia “SIBA”, beneficiază de protecţia ei, îşi asumă obligaţiile ce decurg din Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament, are Statut de persoană juridică, cont bancar şi ştampilă proprie.
 • Comitetul sindical “UNIC” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Statutul Federaţiei “SIBA”” prezentul Regulament şi a normelor de drept internaţional ratificate, ce ţin de relaţiile social-economice şi drepturile sindicatelor.

 

II. Apartenenţa la organizaţie

 

2.1. Calitatea de membru al Comitetului sindical “UNIC” este benevolă. Primirea în organizaţie se face în mod individual în baza cererii personale. Decizia cu privire la primirea în membru de sindicat se adoptă la adunarea organizaţiei sindicale sau şedinţa comitetului sindical.

2.2. Calitatea de membru al organizaţiei sindicale se pierde odată cu eliberarea din funcţie. Chestiunea cu privire la încetarea calităţii de membru este examinată de către Comitetul sindical “UNIC” şi (sau) adunarea sindicală şi se adoptă cu majoritatea de voturi.

2.3. Membru al organizaţiei sindicale poate fi exclus din sindicat în cazul neonorării sistematice a obligaţiunilor statutare.

Chestiunea cu privire la excluderea din sindicat se examinează de către Comitetul sindical “UNIC” şi (sau) adunarea sindicală şi se adoptă cu majoritatea de voturi.

2.5. Membru organizaţiei sindicale care n-a achitat cotizaţiile timp de trei luni nu  beneficiază de protecţia sindicatului până nu va fi achitată datoria.

 

  III. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de sindicat din cadrul

Comitetului sindical “UNIC”

3.1. Membrii de sindicat  au dreptul:

 • să solicite în orice instanţă sindicală ajutor privind apărarea şi realizarea drepturilor şi intereselor lor profesionale;
 • să participe personal la adunările şi şedinţele organelor de conducere ale organizaţiei sindicale în cadrul cărora se discută problemele ce ţin de activitatea lor;
 • să discute la adunările (conferinţele) sindicale toate chestiunile ce ţin de activitatea sindicală, să supună criticii organele sindicale de conducere, să-şi expună şi să-şi apere deschis opiniile;
 • să înainteze candidaţi, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatelor;
 • să beneficieze de asistenţa juridică şi materială din partea sindicatelor;
 • să beneficieze de protecţia organizaţiei sindicale în caz de concediere sau ameninţare a încălcării drepturilor lor profesionale şi social-economice, prevăzute de contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă şi (sau) de legislaţia în vigoare;
 • să obţină toată informaţia privind activitatea organizaţiei sindicale şi a organelor ei de conducere;
 • să beneficieze de serviciile casei de ajutor reciproc a sindicatelor;
 • să beneficieze de fondul de solidaritate a sindicatelor, să participe la adoptarea deciziilor privind folosirea acestor fonduri.

 

3.2. Membrul de sindicat sunt obligaţi:

 • să respecte Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament;
 • să participe la activitatea sindicatelor, la lucrările adunărilor sindicale;
 • să execute deciziile adunărilor (conferinţelor) şi ale organelor de conducere, obligatorii pentru toţi membrii de sindicat;
 • să-şi manifeste solidaritatea cu membrii sindicatelor în ceea ce priveşte apărarea drepturilor lor;
 • să achite lunar cotizaţiile de membru de sindicat.

 

IV. Organele de conducere şi structura

Comitetului sindical “UNIC”

4.1. Organele de conducere ale Comitetului sindical “UNIC” sunt:

 • adunarea generală (conferinţa);
 • comitetul sindical.

 

4.2. Organul superior de conducere al Comitetului sindical “UNIC” este adunarea generală (conferinţa)  membrilor de sindicat.

 

 

 

 

 

Adunarea (conferinţa) se convoacă de către comitetul sindical „UNIC” din propria iniţiativă, din iniţiativa a mai mult de 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sindicale.

Adunarea sau conferinţa se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată la doi ani.

4.3. Delegaţii la conferinţă sunt aleşi în modul stabilit de Comitetul sindical “UNIC”, respectându-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni.

4.4. Adunarea generală (conferinţa) are dreptul să soluţioneze orice problemă ce ţine de activitatea sindicatelor.

De competenţa exclusiv a adunării (conferinţei) ţine:

 • alegerea comitetului sindical, preşedintelui (vicepreşedintelui) şi a comisiei de cenzori;
 • luarea deciziei, cu majoritatea de 2/3 de voturi, privind afilierea sau ieşirea organizaţiei sindicale în  (din) Federaţia “SIBA”;
 • stabilirea direcţiilor prioritare în activitatea organizaţiei sindicale;
 • stabilirea structurii generale a organizaţiei sindicale, prin crearea grupelor şi comitetelor sindicale, pentru reprezentarea intereselor profesionale a membrilor de sindicat;
 • adoptarea deciziilor privind negocierile colective cu angajatorul în scopul încheierii contractului colectiv de muncă, formularea propunerilor şi revendicărilor ale colectivelor de muncă;
 • examinarea informaţiilor angajatorilor sau ale reprezentanţilor acestora, privind realizarea contractului colectiv de muncă;
 • adoptarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a deciziilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor de protest;
 • înaintarea demersurilor organului respectiv, cu propuneri colective , legate de politica sindicală, de chestiunile ce ţin de negocierile colective, desfăşurarea acţiunilor sindicale colective;
 • examinarea dărilor de seamă a Comitetului sindical “UNIC” şi a Comisiei de cenzori;
 • stabilirea statelor de funcţii ale lucrătorilor sindicatului degrevaţi din serviciu şi a condiţiilor lor de salarizare;
 • aprobarea bugetului sindical;
 • crearea Fondurilor de solidaritate, casei de ajutor reciproc a organizaţiei sindicale, examinarea dărilor de seamă despre activitatea lor.

 

4.5. Comitetul sindical “UNIC” este organul executiv al organizaţiei în perioada dintre adunări (conferinţe), realizează la cererea adunărilor (conferinţelor) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare împuternicirile Federaţiei “SIBA” la instituţie (unitate), realizează dreptul de persoană juridică a organizaţiei sindicale.

Comitetul sindical “UNIC al organizaţiei sindicale se alege pe un termen de 5 ani.

4.6. În cadrul Comitetului sindical “UNIC” pot să funcţioneze grupe şi comitete sindicale;

 

 

În organizaţiile sindicale care întrunesc mai puţin de 20 membri de sindicat la adunările generale ale acestora se alege organizatorul sindical şi adjunctului lui pe un termen de 5 ani, iar în organizaţiile sindicale care întrunesc mai mult de 20 membri de sindicat pentru acelaşi termen se alege comitetul sindical.

 

4.7. Modul de formare a Comitetului sindical “UNIC”:

 • Comitetul sindical “UNIC” se alege nemijlocit la adunarea (conferinţa) sindicală cu vot deschis (secret). Modul de votare este determinat de participanţii la adunare (conferinţă);
 • Membrii de sindicat care sunt membrii organului executiv al întreprinderii nu pot fi aleşi membri ai Comitetului sindical “UNIC”.

4.8. Preşedintele Comitetului sindical “UNIC” şi vicepreşedintele  se aleg nemijlocit, din componenţa membrilor comitetului sindical la adunare (conferinţă) prin vot deschis (secret). Modul de votare este stabilit către adunare (conferinţă).

 

4.9. Comitetul sindical “UNIC”:

 • organizează elaborarea, discutarea, încheierea şi asigură respectarea Contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie (unitate)
 • se adresează Federaţiei “SIBA” pentru susţinerea dialogului social cu angajatorul la încheierea Contractului colectiv de muncă;
 • exercită controlul obştesc asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei muncii şi a relaţiilor de muncă;
 • supune expertizei starea condiţiilor de muncă şi asigurarea securităţii muncii lucrătorilor instituţiei;
 • participă la cercetarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la instituţie (unitate), asigură cercetarea de sine stătător a acestor cazuri;
 • efectuează controlul asupra utilizării eficiente şi depline a bugetului pentru măsurile legate de protecţia muncii în unitate.
 • participă la examinarea litigiilor de muncă legate de încălcarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor Contractului colectiv de muncă, fixarea unor condiţii noi ori modificarea celor vechi;
 • organizează şi conduce, în modul stabilit de legislaţie, acţiunile colective ale membrilor de sindicat privind susţinerea revendicărilor acestora;
 • dă acordul sau dezacordul cu privire la eliberarea din funcţie a membrilor de sindicat la iniţiativa angajatorului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • înaintează şi alege delegaţi la Congresele Federaţiei „SIBA”, deleghează reprezentanţii săi în componenţa organelor de conducere sindicale superioare;
 • duce evidenţa biletelor de tratament şi odihna copiilor, primite de la Federaţia “SIBA” şi le repartizează în toate subdiviziunile.

 

4.10. Pentru exercitarea împuternicirilor sale  Comitetului sindical “UNIC” poate solicita angajatorului orice informaţie, documentaţia respectivă ce caracterizează situaţia economică a instituţiei (unităţii), decontările de plată a muncii etc.

 

 

4.11. Comitetul sindical “UNIC” are dreptul să acţioneze în judecată persoanele cu funcţii de răspundere, culpabile de încălcarea legislaţiei muncii şi a normelor de protecţie a muncii, de neîndeplinire a obligaţiilor ce decurg din contractul colectiv sau de obstrucţionarea activităţii sindicatului la instituţie (unitate).

4.12. În scopul asigurării respectării Statutului Federaţiei “SIBA” Comitetul sindical “UNIC”:

 • ţine evidenţa membrilor de sindicat şi supraveghează respectarea cerinţelor statutare de primire în organizaţie şi pierderea calităţii de membru;
 • informează sistematic membrii sindicatului despre activitatea sa, activitatea Federaţiei “SIBA”, situaţia social-economică de la instituţie (unitate), din ramură etc., despre propunerile şi revendicările sindicatelor;
 • stabileşte prin sondaj opinia membrilor de sindicat în problemele de interes comun, aduce la cunoştinţa membrilor de sindicat punctul de vedere al sindicatelor în problema dată prin intermediul mass-media;
 • organizează munca de propagandă în colectivul de muncă privind drepturile şi rolul sindicatelor în domeniul apărării intereselor economice şi profesionale ale salariaţilor;
 • organizează consultaţii juridice fără plată;
 • acordă ajutoare materiale din mijloacele organizaţiei;
 • dispune de patrimoniul şi mijloacele băneşti ale organizaţiei primare;
 • participă la diferite fonduri create de Federaţiei “SIBA”, creează fonduri proprii (de grevă, solidaritate etc.);
 • convoacă adunarea (conferinţa) sindicală, organizează instruirea activului sindical;
 • asigură onorarea în termen a obligaţiilor financiare faţă de Federaţia “SIBA”

 

4.13. Şedinţa Comitetului sindical “UNIC” al organizaţiei sindicale se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

4.14. Comisia de cenzori se alege în modul stabilit de adunarea (conferinţa) sindicală şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile punctului 4.15 al prezentului regulament.

Comisia de cenzori îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele.

4.15. Comisia de cenzori:

 • în activitatea sa se conduce de Statutul şi regulamentul comisiei de cenzori a Federaţiei „SIBA”;
 • verifică realizarea de către Comitetul sindical “UNIC” a hotărârilor adoptate la adunarea (conferinţa);
 • verifică îndeplinirea bugetului organizaţiei, corectitudinea cheltuielilor şi folosirea patrimoniului sindical;
 • verifică ţinerea evidenţei şi gestiunii a lucrărilor de secretariat;
 • controlează activitatea Comitetului sindical “UNIC” în ceea ce priveşte sesizările membrilor de sindicat;
 • controlează colectarea la timp şi deplină a cotizaţiilor sindicale, şi a defalcărilor către Federaţia “SIBA”;
 • informează membrii de sindicat despre rezultatul încălcărilor depistate;

 

 • Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea adunării generale (conferinţei) în scopul examinării şi adoptării deciziilor în problemele ce ţin de competenţa ei.

 

V. Mijloacele băneşti şi patrimoniul organizaţiei sindicale

 

5.1. Mijloacele financiare ale organizaţiei sindicale se formează din cotizaţiile sindicale, donaţii benevole, venituri din chirie (arendă), venituri de la activitatea economică internă şi externă, editorială, defalcările din veniturile întreprinderii, din alte încasări.

5.2. Mărimea cotizaţiilor sindicale lunare sunt stabilite de Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament în mărime de 1% din salariul lunar al membrului de sindicat.

5.3. În conformitate cu Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul regulament organizaţia sindicală efectuează lunar controlul asupra respectării la întreprindere a cerinţelor legislaţiei sindicatelor referitor la colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi transferarea lor pe contul de decontare a organului sindical respectiv (40% la Federaţia “SIBA” şi 60% la organizaţiei sindicală din filială).

Aceste mijloace băneşti, precum şi cele provenite din alte surse se folosesc de către organizaţia sindicală în scopul desfăşurării activităţilor culturale de masă, cultura fizică şi sport, internaţionale, administrativ-economice, organizatorice, acordării ajutorului material, inclusiv activului sindical, alocării mijloacelor la bănci, defalcărilor din cotizaţiile de membru către Federaţia „SIBA”.

5.4. Toate mijloacele băneşti ale organizaţiei sindicale se vor cheltui conform unui buget anual aprobat la şedinţa comitetului sindical.

Dreptul de a dispune de mijloace băneşti şi de patrimoniul organizaţiei sindicale aparţine adunării generale (conferinţei) şi Comitetului sindical “UNIC”. Se interzice de a distribui o parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru de sindicat sau persoană fizică, inclusiv şi în scopul reorganizării, lichidării organizaţiei Sindicale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Încetarea activităţii Comitetului sindical “UNIC”

 

6.1. Activitatea Comitetului sindical “UNIC” poate fi suspendată în legătură cu lichidarea instituţiei (unităţii) şi în cazul când numărul membrilor de sindicat la aceasta unitate este mai mic de numărul prevăzut de legislaţia sindicală, Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament, pentru constituirea unei organizaţii sindicale.

6.2. Comitetul sindical “UNIC” nu poate fi dizolvat sau temporar interzis pe cale administrativă din iniţiativa sau prin decizia angajatorului (a reprezentanţilor acestuia).

6.3. Activitatea Comitetului sindical “UNIC” nu se suspendează în cazul lichidării Federaţiei “SIBA” din care face parte.

În asemenea cazuri adunarea generală (conferinţa) decide asupra afilierii la alt sindicat sau funcţionează autonom, introducând modificările respective în prezentul Regulament.

6.4. În cazul încetării activităţii Comitetului sindical “UNIC” mijloacele  băneşti şi patrimoniul se folosesc în scopurile prevăzute de Statutul Federaţiei “SIBA” şi prezentul Regulament, prin decizia organelor de conducere .